Hoppa till huvudinnehålletRing ossTillgänglig 24/7/365

Försäljningsvillkor

Sist oppdatert 17. april 2024

1. Föremål

1.1 Detta avtal reglerar villkoren för att hyra maskiner, utrustning och mer från Energy Rent AS (”Energy Rent”). Om andra villkor än de som anges i detta avtal ska gälla måste dessa antecknas skriftligen och inkluderas i ett separat avtalsdokument där dessa leasingvillkor bifogas och utgör en del av leasingvillkoren.

1.2 Hyresgästen är ansvarig för att läsa och förstå dessa termer. Om inget annat avtalats/meddelats skriftligt anses villkoren accepterade.

1.3 Hyrestagaren erkänner och samtycker till att ha ingått hyresavtalet utan att vara beroende av garantier från Energy Rent utöver dessa villkor.

2. Definitioner

2.1.1 Hyresvärden betyder Energy Rent som hyresvärd för utrustning.

2.1.2 Med hyresavtal menas dessa hyresvillkor och det enskilda hyresavtalet. Vid en konflikt mellan dessa dokument gäller dessa hyresvillkor.

2.1.3 Med utrustning avses den utrustning och/eller objekt som anges i inköpsordern, som hyresvärden i enlighet med hyresavtalet måste hyra ut till hyresgästen.

2.1.4 Med hyresgäst avses den andra parten än en hyresvärd, enligt vad som anges i den enskilda inköpsordern.

2.1.5 Leveransdatum betyder det leveransdatum för utrustning som beskrivs i inköpsordern.

2.1.6 Inköpsorder betyder en enskild beställning av utrustning som utfärdas av hyresgästen för hyresvärdens priser på utrustning.

2.1.7 Med hyresperiod betyder den period under vilken hyresgästen i enlighet med inköpsordern måste hyra utrustningen. Hyreskostnader löper från att utrustningen lämnar lagret tills den returneras till lagret, oavsett inköpsorder.

2.1.8 Förberedelse av utrustning (mobilisering och demobilisering) betyder fysisk förberedelse av utrustning i lager under normal arbetstid.

2.1.9 Vid ett stort behov av teknik, dimensionering, beställning av delar, projektorganisation, transport, personal, uppföljning och liknande läggs detta till i timmar i enlighet med gällande timpriser. I händelse av ett stort behov avses ovanstående arbete att överstiga 3 timmar under normal arbetstid.

2.1.10 Kunden är skyldig att tillhandahålla anslutningar till sitt eget system. I de fall Energy Rent måste ordna anslutningar/grenrör/bränsleslangar/vattenslangar/ångslangar/ventilation/fasta rörledningar och liknande läggs kostnader för material, arbete, transport, dimensionering och planering till. Vi förbehåller oss rätten att bedöma den bästa tillgängliga lösningen under en viss tidsperiod.

2.1.11 Vid avtal om fast pris och prisuppskattning avses arbete och transport som utförs under normal arbetstid. Övertid och expresstransport faktureras som tillägg.

3. Utrustningens skick vid mottagandet

3.1 Vid leverans – Såvida inte Energy Rent har mottagit skriftligt meddelande om motsatsen inom fyra arbetsdagar efter övertagandet, anses all utrustning levererad i tid och i enlighet med hyresavtalet. Om hyresgästen själv tar emot utrustningen senare än 24 timmar efter överenskommen övertagande, kommer tre dagar efter leverans av utrustning att gälla.

3.2 Vid inlämning – Utrustning kontrolleras, testas och ingår i hyran. Vid fel, defekter och smutsig utrustning kommer Energy Rent att utföra nödvändiga reparationer. Detta faktureras till kunden..

4. Ägarskap till maskinerna

4.1 Maskinerna är och ska alltid vara Energy Rent’s egendom, och hyresgästen har inte rätt till, anspråk eller del i maskinerna. Hyresgästen får inte ta bort eller förstöra några skyltar eller markeringar på maskinerna som indikerar att Energy Rent är maskinägaren. Hyresgästen ska hålla maskinerna fria från och utan alla former av tillbehör, verkställighet, beslag, gripande, utestängning, kvarhållningsrätt, säkerhetsrätt och panträtter. Hyresgästen måste omedelbart meddela Energy Rent om sådana intäkter. Hyresgästen ska hålla Energy Rent skadelös för alla förluster, skador, kostnader, kostnader och kostnader som uppstår till följd av bristande efterlevnad av denna punkt.

5. Bruk av utrustningen

5.1 Hyresgästen ansvarar för att användaren av utrustningen bekantar sig med de bifogade användarmanualer och gällande regler, föreskrifter och underhållsrutiner inom utrustningen används.

5.2 Utrustningen ska användas uteslutande för de uppgifter och ändamål för vilken den är avsedd och den ska behandlas med försiktighet.

5.3 Hyresgästen måste se till att maskinerna inte används för ändamål som går utöver märkesprestanda eller på ett sätt som kan antas orsaka att maskinerna försämras (förutom normalt slitage). Hyresgästen måste hålla sig informerad om maskinernas skick och får inte använda dem när de är brutna, skadade eller i farligt skick eller i ett tillstånd som leder till brott mot tillämpliga lagar eller regler.

6. Bruk av operatör

6.1 Om maskinerna levereras med en operatör från Energy Rent ska denne arbeta under överinseende av och enligt instruktioner från Hyrestagaren eller dess representanter. Hyrestagaren är ansvarig för att avlägsna och/eller tillrättavisa operatören om det upptäcks att tillämpliga säkerhets-, hälso- och miljöbestämmelser inte följs eller om operatörens beteende är olämpligt eller stötande. Energy Rent skall skriftligen informeras om sådana omständigheter. Hyrestagaren får inte tillåta
andra personer att använda maskinerna utan att först ha inhämtat skriftligt medgivande från Energy Rent.

6.2 Allt arbete, inklusive restid, faktureras efter nedlagda timmar. NOK 1290,- ex.moms för montör, NOK. 1410,- ex. moms för servicetekniker och NOK 1610,- ex. moms för servicetekniker under normal arbetstid. Hyrestagaren står för resekostnader, servicebil/kilometer samt kost & logi etc. i samband med utfört arbete enligt företagets gällande taxor. Energy Rent AS förbehåller sig rätten att arbeta upp till 12 timmar per dag utan att detta särskilt avtalats.

6.3 Definition av arbetstid

– Normal arbetstid 08.00 till 16.00 måndag till fredag

– Övertid 50% 16.00 till 21.00 Måndag till fredag

– Övertid 100% 21.00 till 06.00

– Övertid lördag 50% fram till kl. 12.00, därefter 100% och fram till måndag kl. 06.00

– Övertid på helgdagar 100%.

7. Tillgång till maskinerna för underhåll

7.1 Hyresgästen måste ge Energy Rent’s anställda, tjänstemän, representanter och försäkringsbolag tillgång till maskinerna vid alla rimliga tider för att kontrollera och eventuellt underhålla dem. Hyresgästen ska göra maskinerna tillgängliga så att Energy Rent kan utföra underhåll eller service (antingen rutinmässigt eller på annat sätt) inom en vecka efter att Energy Rent har meddelat hyrestagaren att sådant underhåll eller sådan service ska utföras. Under underhåll och inspektion kan en planerad avstängning av maskiner vara nödvändig.

8. Rutinunderhåll/service

8.1 Energy Rent ska antingen självt eller genom ett avtal, tillhandahålla regelbundet underhåll och service i
avtalstiden i enlighet med Energy Rent standardpraxis.

8.1.1 Bränsle, olja och smörjmedel, när de levereras av hyresgästen, vara av en kvalitet och typ som anges av
Energy Rent.

8.1.2 Kylvätskan, när den levereras av hyresgästen, måste vara en blandning av rent färskvatten och frostskyddsmedel i förhållandet och av en kvalitet och typ som anges av Energy Rent.

8.2 Hyresgästen ansvarar för att täcka alla kostnader för förbrukningsvaror som olja, luftfilter, oljefilter, dieselfilter och racorfilter i samband med service. Hyresgästen täcker också arbetskraftskostnader, resekostnader, kost och logi i samband med periodiskt underhåll under hyresperioden.

8.3 Hyresgästen måste tillhandahålla regelbundet underhåll själv eller genom ett avtal med Energy Rent eller en tredje part och service under avtalstiden i enlighet med Energy Rent standardpraxis.

8.4 Energy Rent kan följa upp och utföra periodiskt underhåll av utrustning för hyresgästens kostnader. Ett sådant avtal ska godkännas skriftligt av båda parter.

8.5 Hyresgästen måste alltid kunna redovisa timmätarens mätaravläsning. Detta för att behövas regelbundet
underhåll måste kunna planeras och utföras.

8.6 Hyresgästen måste meddela Energy Rent skriftligt om det finns behov av periodiskt underhåll av hyrd utrustning. Intervall för periodiskt underhåll anges i bruksanvisningen, servicehandboken och/eller i utrustningens etikett/märkning. Om inte märkning finns, måste Energy Rent kontaktas omedelbart.

8.7 Hyresgästen ansvarar för att skicka en skriftlig servicerapport med kvitton för filter och olja till Energy Rent som dokumentation av service utförd av hyresgästen eller tredje part.

8.8 Om periodiskt underhåll inte blir dokumenteras i enlighet med givna intervall under hyresperioden, blir hyresgästen ekonomiskt ansvarig för reparationer till följd av detta, liksom kostnaderna för nästa service. I sådana fall kan Energy Rent fakturera en avgift för brist på service upp till 6 000 NOK + moms. Det ekonomiska ansvaret begränsas uppåt till anskaffningsvärdet för utrustningen.

8.9 Om Energy Rent genom ett avtal ska utföra service och inte underhåller maskinerna inom en vecka efter det att Energy Rent anmälts i enlighet med bestämmelserna i denna punkt, kostnaderna för båda nästa service och eventuella efterföljande reparationer till följd av bristande service täcks av Energy Rent.

9. Transport och retur av utrustning

9.1 Personal från Energy Rent som hjälper till med lastning och lossning ska göra detta som hyresgästens representanter och under hyresgästens övervakning och instruktioner.

9.2 Avsändaren av utrustningen är ansvarig för att utfärda fraktsedeln/följesedeln.

9.3 Hyresgästen ansvarar för att returnera hyrd utrustning när hyran avslutas. Oavsett Incoterms villkor täcker hyresgästen alla kostnader för frakt och lossning till överenskommen leveransadress med Energy Rent. Om utrustning eller delar av utrustningen inte returneras samtidigt kommer hyresgästen att faktureras för att hyra kvarvarande utrustning enligt Energy Rent nuvarande prislistor eller efter ytterligare överenskommelse.

9.4 Levererat bränsle krediteras inte.

10. Driftstopp

10.1 Energy Rent tillhandahåller inte kompensation eller ersättning till följd av planerade avbrott till t.ex. nödvändig underhåll och översyn.

10.2 Om driftstopp på hyrd utrustning uppstår till följd av:

– igensatta bränslefilter
– förorenat eller felaktigt bränsle
– fel eller brist på extern strömförsörjning
– brist på rapportering eller brist på periodiskt underhåll
– felaktig användning
– felaktig eller defekt installation av hyresgästen

täcker hyresgästen alla kostnader i samband med reparation och utbyte av hyrd utrustning. Hyresgästen debiteras
även för uthyrning enligt kontrakt under hela avstängningen samt under tiden för utbyten och reparationer.

10.3 I händelse av driftstopp på grund av andra fel eller brister täcker Energy Rent kostnader i samband med
reparation eller utbyte av utrustning (utom avsnitt 10.6).

10.4 Om det är praktiskt taget omöjligt att reparera maskinerna och alternativa maskiner inte är tillgängliga, kan Energy Rent avsluta avtalet med hyresgästen omedelbart och har inget ansvar gentemot hyresgästen för sådan uppsägning eller eventuella konsekvenser av ett sådant stopp, fel eller upphörande.

10.5 Vid eventuella driftstopp eller otillfredsställande drift av delar av maskinerna måste Energy Rent meddelas omedelbart. Hyresgästen får inte försöka göra reparationerna på egen hand, såvida inte Energy Rent har gjort det uttryckligt tillstånd att göra det.

10.6 Om driftstopp inträffar som ett resultat av händelser utanför hyresgästens och Energy Rent kontroll, kommer hyresavtalet att upphöra från avstängningen om hyresgästen inte täcker alla kostnader i samband med driftsättning av anläggningen.

10.7 Kostnader för utbyten och reparationer på grund av driftstopp är begränsade till 30% av leasingavtalets totala värde. Hyresgästen kan täcka kostnader utöver detta för att fortsätta hyran.

10.8 Energy Rent ska göra allt som är praktiskt möjligt för att minska stilleståndstiden så mycket som möjligt. Hyresgästen kan inte organisera / beställa expressfrakt eller andra tjänster utan Energy Rent godkännande från säljaren eller ledningen.

11. Energy Rents ansvar

11.1 Med förbehåll för andra villkor i avtalet, ansvarar Energy Rent för skador på eller förlust av maskinerna
som inträffar:

a) innan maskinerna levereras på den överenskomna leveransplatsen, om maskinerna transporteras med organiserad transport eller ägs av Energy Rent,
b) tills installationen av maskinerna på leveransstället har slutförts och befunnits vara i ordning, förutsatt att installationen är exklusiv helt kontrollerad eller utförd av Energy Rent,
c) från demontering av maskinerna börjar vid leveransplatsen, förutsatt att demonteringen är exklusiv kontrolleras och utförs av Energy Rent,
d) efter att maskinerna har tagits bort från leveransstället om maskinerna transporteras med arrangerad transport eller ägs av Energy Rent.

11.2 Vid undertecknande av ett driftsavtal ingår följande, såvida inget annat skriftligt avtalats.

a) Gratis telefonsupport,
b) Vid driftstopp vill Energy Rent eller partners rycka ut. Detta täcks inte utöver normal arbetstid må-fre (8-16). För alla villkor som inte beror på hyresvärden debiteras hyresgästen.

12. Priser och betalningsvillkor

12.1 Priserna anges i det bifogade avtalet och/eller faktureras varje månad enligt Energy Rent’s nuvarande priser. Lägsta hyresperiod är 7 dagar om inte annat skriftligt avtalats.

12.2 Hyrning, köp och kostnad för service- och servicepersonal faktureras fortlöpande om inte annat avtalats. Betalningsvillkor definieras på Energy Rent´s orderbekräftelse eller i kontrakt/inköpsorder undertecknad av båda parter. Ränta på efterskott tillkommer om betalningsvillkoren inte följs.

12.3 Priser för hyra faktureras enligt kontrakt. För hyresperioder över 6 månader förbehåller sig Energy Rent rätten till att indexera hyrespriserna i förhållande till marknadspriserna på liknande utrustning. I så fall måste hyresgästen meddelas minst fyra veckor innan en sådan förordning genomförs.

12.4 Energy Rent förbehåller sig rätten att kräva en avbokningsavgift på upp till 100% av det totala återstående hyresbeloppet om utrustningen returneras innan kontraktet löper ut. Om en bekräftad beställning annulleras av hyresgästen före leverans kan Energy Rent fakturera upp till 30% av det totala hyresbeloppet för hela perioden. Dessutom förbehåller sig Energy Rent rätten att fortsätta alla direkta och indirekta kostnader inklusive; timmar, material, beställda produkter etc.

12.5 Reklamation på fakturor måste göras inom fyra dagar före det aktuella fakturans förfallodatum.

12.6 Om hyresgästen önskar att förlänga hyrestiden måste detta meddelas skriftligen via fax eller e-post inom 8 arbetsdagar innan hyresavtalet löper ut. Hyrespriserna förblir oförändrade vid förlängning av kontraktet såvida inte annat anges i avtalet.

12.7 Nödsituation efter arbetstid inklusive 1 timme debiteras med 3600 NOK exkl moms. Efter 1 timme gäller timpriser.

13. Försäkring och olyckor

13.1 Utrustningen måste vara försäkrad under hela hyresperioden. Kunden är skyldig att ha en giltig försäkring för hyrd utrustning som täcker stöld, skada, vandalism, brand, översvämning och andra risker på grund av maskinens placering, brukas på eller vid användningsstället.

13.2 Hyresgästen måste kunna presentera giltig dokumentation minst en vecka före hyresavtalets början, t.ex. namnet på försäkringsbolag, giltigt polisnummer samt en bekräftelse på att försäkringsvärdet är tillräckligt högt för att täcka utrustningens försäkringsvärde. Försäkringsvärdet finns på sidan 2 i erbjudandet/avtalet.

13.3 Om hyresgästen inte har kunnat presentera ett giltigt försäkringsavtal måste hyresgästen köpa sig fri från försäkringsansvaret genom att betala för försäkringsavstående. Frånfallet täcker sedan reparation av utrustning eller kostnaden för att byta utrustning till följd av sådan risk. Självrisken för varje enskilt evenemang uppgår till 30 000 NOK exkl. moms per komponent. Kostnaden för bortfall definieras av Energy Rent och måste anges i hyresavtalet.

13.4 Kablar, slangar och lagringsutrustning som kabeltrummor eller liknande ingår inte i försäkringsavstående. I händelse av förlust av kabel eller slangar kommer hyresgästen att hållas ekonomiskt ansvarig för anskaffningsvärdet för motsvarande förlorad utrustning.

13.5 I händelse av grov vårdslöshet från hyresgästen eller tredje part kan hyresgästen hållas ekonomiskt ansvarig, i begränsad omfattning till anskaffningsvärdet för utrustningen. Försäkringsavstående gäller inte vid grov vårdslöshet.

13.6 Om maskinerna är inblandade i en olycka/olycka som leder till person- eller egendomsskada ska Energy Rent meddelas omedelbart per telefon och få en skriftlig bekräftelse via fax eller e-post om detta. Hyresgäster ska inte göra några eftergifter, erbjudanden, löften om betalning eller kompensation utan skriftligt medgivande från Energy Rent.

13.7 Premien för hyresförsäkringen är p.t. 5% av listpriset (exkl. moms)

14. Vidareuthyrning / framhyrning

14.1 Maskiner eller delar till dessa får inte hyras ut vidare, framhyras, lånas ut eller på annat sätt göras tillgängliga för tredje part utan skriftligt medgivande från Energy Rent, och hyrestagaren ska ersätta Energy Rent för eventuella förluster, skador, kostnader, kostnader och utgifter som ett resultat av bristande efterlevnad av denna bestämmelse.

14.2 Hyresgästen får inte överföra avtalet, delar av avtalet eller förmåner och / eller rättigheter enligt avtalet utan först ha fått skriftligt godkännande från Energy Rent. Energy Rent kan vägra utan ytterligare motivering.

15. Uppläring

15.1 Hyresgästen är skyldig att bekanta sig med service- och användarmanualen innan utrustningen används, såvida inte operatören av när som helst är närvarande under användning. För vägledning och hjälp vid driftstopp kan hyresgästen kontakta Energy Rent 24-timmars jour på +47 51 68 88 68. Denna tjänst får inte användas på något sätt för utbildning utanför kontorstid.

Energy Rent kan fakturera upp till 3350 NOK per påbörjad timme för utbildning via jourtelefon utanför kontorstid.

16. Force majeure

16.1 Energy Rent ansvarar inte för direkta eller indirekta konsekvenser av förseningar eller bristande fullgörande på grund av force majeure.

17. Utebliven service, avbokning och uppsägning

17.1 Avtalet kan sägas upp med omedelbar verkan om:

17.1.1 Väsentlig avbrott mot avtalet inträffar.

17.1.2 En av de två parterna ska betraktas som insolvent eller tas under behandling som konkursbo.

18. Skadestånd/ ersättning

18.1 Hyresgästen ansvarar för:

18.1.1 förlust och skada på egna och sina underleverantörers egendom, och

18.1.2 skada och dödsfall för sin egen och dess underleverantörers personal, och måste hålla Energy Rent skadelös.

18.2 Energy Rent er ansvarar för:

18.2.1 förlust och skada på egna och sina underleverantörers egendom så länge hyresgästen betalar Energy Rent för undantag för sådant ansvar enligt artikel 15.1.

18.2.2 skada och dödsfall för ägarna och deras underleverantörers personal och ska ersätta hyresgästen.

18.3 Varje part ska hålla den andra parten fri från ansvar för följdkostnader och indirekta förluster, inklusive förlust av inkomst.

18.4 Hyresgästen ska hålla Energy Rent skadelös från tredje parts anspråk för förlust och skada orsakad av hyresgästen eller hens underleverantörer.

18.5 Energy Rent ska ersätta hyresgästen från tredje parts krav vid förlust och skada orsakad av Energy Rent eller dess underleverantörer.

19. Undantag från garantier

19.1 Energy Rent garanterar att maskinerna inte har defekter rörande konstruktion, hantverk och material vilket kan påverka maskinernas korrekta och säkra användning, och kommer att rätta till sådana defekter som upptäcks eller inträffar under hyrestiden. Detta gäller inte om felet beror på hyresgästens omständigheter.

20. Sekretess

20.1 All information som en av parterna får om den andras verksamhet ska vara konfidentiell och ska inte avslöjas för tredje part varken under avtalstiden eller under perioden därefter. Båda parterna ska vidta de strängaste möjliga åtgärderna för att genomdriva denna bestämmelse, och den förnärda parten har rätt att vidta alla de rättsliga åtgärder som den anser nödvändiga, inklusive omedelbar uppsägning av detta avtal, om ett brott mot detta påpekas bestämmelsen.

21. Tvistlösning och lagval

21.1 I händelse av tvist eller oenighet enligt detta avtal ska parterna sträva efter att nå en minneslig lösning. Hyresgästen kan inte hålla mer än det omtvistade beloppet.

21.2 Tvister ska hanteras i enlighet med norsk lag. Rätt plats ska vara den kommun från vilken utrustningen hyrs ut.

22. Generellt

22.1 Observera att det är hyresgästens ansvar att meddela Energy Rent innan utrustningen levereras, om utrustningen ska användas/ placeras nära farligt material eller kan utsättas för mycket damm. Egna underhållsrutiner kan ansöka om användning offshore, på fartyg/båtar, på grustak, gruvor eller tunnlar, asfaltverk etc.